สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรีเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 19 ม.ค. 2561


ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับสมัครคัดเลือกฯ ระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม พ.ศ. 2561 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

เอกสารแนบที่ 1
Untitled Document